WE-LAB FOR HEALTH TECHNOLOGY AND MOVEMENT

Met het GTI-project “We Lab for Health Technology and Movement”, beoogt TUA West, in nauwe samenwerking met KU Leuven en VIVES, de infrastructurele en operationele uitbouw van twee innovatieve living labs in Brugge. Het bewegingslab van KU Leuven Campus Brugge spitst zich toe op de evaluatie van bewegingen en op de implementatie van nieuwe technologieën in revalidatie op afstand. Het zorglab van VIVES richt zich op de algemene zorgtechnologie in de thuis- en woonomgeving. Beide labs zullen volledig operationeel zijn eind maart 2018.

De toenemende zorgbehoefte, in combinatie met de economische realiteit van besparingen, maken dat de gezondheids- en welzijnssector constant onderhevig is aan verandering. VIVES en KU Leuven willen hierop inspelen door, in co-creatie met bedrijven en eindgebruikers, innovatieve technologieën en/of diensten te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Het resultaat daarvan is de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten die de behandeling en begeleiding van de patiënt/gebruiker kunnen optimaliseren. Op die manier wordt expertise vanuit de zorg- en kennisinstellingen en de ondernemers gebundeld.

TUA West treedt voor dit project als promotor op, enerzijds om de band met de  zorg-economische actoren te bewaken en te versterken, anderzijds omwille van de algemene doelstelling van TUA om de West-Vlaamse economie te versterken via de uitbouw van open innovatieplatformen. Deze platformen moeten de onderzoekscapaciteit bij zowel de kennisinstellingen als de ondernemingen verhogen. Op termijn zullen deze projecten uitmonden in effectieve valorisatie door onder meer licenties, joint ventures, spin-offs, spin-outs....

Het Europees project We Lab for Health Technology and Movement werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 1.050.000 euro, waarvoor het partnerschap 420.000 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. De Provincie West-Vlaanderen draagt 200.000 euro bij in het project. De overige middelen  komen van TUA West, KU Leuven en VIVES.

Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.