WEST-VLAANDEREN GROEIT / AMBITIE 2030

Vijf sterke toekomstvisies
Vijf concrete toekomstwerven

De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld.

In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding van Geert Noels, samen met wes research & strategy een onderzoek naar de stand van zaken van de West-Vlaamse economie en haar toekomstperspectieven.

Vanuit een SWOT-analyse werden vijf toekomstvisies voor West-Vlaanderen uitgewerkt die tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Op basis van die visies werden vijf concrete toekomstwerven gedefinieerd, als ankerpunt voor de beleidsontwikkelingen in West-Vlaanderen op lange termijn.

De vijf toekomstvisies en –werven werden afgetoetst met de socio-economische actoren in West-Vlaanderen, geselecteerde ondernemingen en starters, om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de toekomstige focus van het beleid.

De vijf sterke toekomstvisies voor West-Vlaanderen zijn:

1.    West-Vlaanderen, Houston van Vlaanderen
De ontginning van ‘blue energy’ en het transport van energie kunnen van de West-Vlaamse havens grote spelers maken. De creatie van een energie-eiland voor de kust,  de uitbouw van de Haven van Oostende als energiehaven en het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten op zee zijn echte uitdagingen met bijzondere meerwaarde.

2.    West-Vlaanderen, Californië van Vlaanderen
In de brede maakindustrie ligt de focus op hoogtechnologische kennisgeneratie met als doel ICT-gedreven disruptieve innovaties en technologieën te genereren. Hier liggen immers de toekomstige groeikansen voor onze bedrijven.

3.    West-Vlaanderen, Hongkong van Vlaanderen
Deze langetermijnvisie op vlak van infrastructuur, behelst onder meer de ontwikkeling van een haven in de zee, o.a. voor diepzeeverkeer. De creatie van een diepzeehaven voor de kust op een kunstmatig eiland, kan een heropleving van de West-Vlaamse havens betekenen waarin ook andere Vlaamse havens kunnen participeren.

4.    West-Vlaanderen, Gold Coast van Vlaanderen
De vergrijzing en hieraan gekoppeld het toenemend belang van de zorg, noodzaakt een totale ombuiging van het zorgmodel, met bijzondere kansen voor de zorgeconomie in West-Vlaanderen. Zorgeconomie kan belangrijke spill overs genereren op vlak van technologie, vastgoed en toerisme. Tal van producten en diensten spelen hierbij in op het actief ouder worden.

5.    West-Vlaanderen, Singapore van Vlaanderen
Het is de ambitie om de Provincie als ‘one stop shop’ uit te bouwen voor ondernemingen. De Provincie wil zo een dienstvaardige overheid zijn die ‘efficiënt meedenkt’.


De vijf concrete toekomstwerven voor West-Vlaanderen zijn:

1.    Technology Proof
Een tweejaarlijkse technologiebeurs, naar analogie met Flanders Technology, voor ondernemers uit heel Vlaanderen, studenten en het brede publiek, laat de Provincie toe zich te profileren als technologisch centrum. Het is de ambitie om ook een permanent platform te creëren om West-Vlaamse bedrijven een podium aan te bieden.

2.    Exponential Academy
Het is de ambitie van West-Vlaanderen om innovatieve opleidingen voor bedrijfsleiders, beleidsmensen en jongeren te organiseren, dit naar het voorbeeld van o.a. Singularity University in de VS. Hiervoor zou sterk samengewerkt worden met bedrijven en kennisinstellingen. Het doel is om ondernemers in contact te brengen met wat leeft in Sillicon Valley of andere innovatie-regio’s en om ze te laten proeven van de gecombineerde kracht van robotica, biotech, big data en cloud computing.

3.    Blue Growth
Door de klimaatopwarming wordt de kustlijn op termijn bedreigd. Een aantal kustverdedigingsprojecten moet daarom opgestart worden. Tegelijk vormt de ligging van West-Vlaanderen een uitstekend kader om te excelleren op het vlak van economisch rendabele energieproductie, waarbij West-Vlaanderen inzet op unieke testzones op zee voor nieuwe technologieën rond wind en golf- en getijdenenergie, een energie-eiland, enz.  In het zog hiervan ontpopt West-Vlaanderen zich daarnaast als uitvalsbasis voor innovatieve mariene en maritieme economie.
De economische ontwikkeling op en rond de zee creëert tevens nieuwe ruimte aan land en laat zo de ontwikkeling van nieuwe, ecologische en toeristische projecten toe.

4.    Gold Coast
Een innovatief dienstenaanbod met focus op zorg, ontspanning en hoogwaardige huisvestiging in de kuststreek, ondersteunt de toeristische en economische ontwikkeling in deze regio. Hiervoor zal bestaande verouderde infrastructuur her-ontwikkeld worden via hightech gezondheidsdiensten en -producten. Naast het seizoenstoerisme kan dit een nieuwe groeimotor zijn voor de regio.

5.    Excellent Government
De Provincie zal zich profileren als een ‘one stop shop’ voor ondernemingen en deze begeleiden in moeilijke administratieve trajecten. De Provincie als ‘best in class’ zal ervoor zorgen dat de West-Vlaamse ondernemers tevreden zijn op hun administratieve regionale overheid.  Via een proactief beleid dat de aantrekkelijkheid van de provincie  in de verf zet, wil West-Vlaanderen zowel jonge en nieuwe ondernemers als werknemers aantrekken naar de regio: West-Vlaanderen, de  beste grond om te ondernemen te werken en te studeren.

Info:
Brigitte De Proost
Coördinator Communicatie
E brigitte.deproost@pomwvl.be; T 050 403342

Samenvatting studie ‘Toekomstvisie West-Vlaamse economie 2030’: www.pomwvl.be/west-vlaanderen-groeit-ambitie-2030