POM West-Vlaanderen reanimeert 80 hectare bedrijfsgrond

Daar de nood aan bedrijfsgronden hoog blijft en greenfields nog nauwelijks kunnen worden aangesneden is het erg belangrijk dat de bestemde voorraad aan bedrijventerreinen effectief en efficiënt wordt benut. Daarom is de POM West-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de intercommunales wvi en Leiedal, medio 2008 gestart met de activering van onbenutte bedrijfsgronden in West-Vlaanderen.

Het stimuleringsproject ‘Onderhandelingsteams Onbenutte Bedrijfsgronden’, gesubsidieerd door het Agentschap Economie, heeft tot doel om slapende, onbenutte percelen te vermarkten en te activeren door middel van doorgedreven contacten met zowel publieke als private eigenaars van onbenutte percelen.

Uit een eerder gevoerd detailonderzoek door de POM West-Vlaanderen naar onbenutte bedrijfsgronden (2006-2008) bleek dat er in West-Vlaanderen 1200 hectare bedrijfsgrond onbenut bleef. In overleg met de intercommunales wvi en Leiedal besloot de POM West-Vlaanderen om te proberen een segment van deze 1200 hectare te vermarkten. Dit segment werd geselecteerd op basis van bevragingen bij grondeigenaars tijdens het detailonderzoek. Voor de hele provincie werd op deze manier 273,7 hectare geselecteerd waarvoor onderhandelingsteams (bestaande uit POM West-Vlaanderen als projectpromotor en de projectpartners wvi en Leiedal) ingezet konden worden en waarvoor vermarkting op zijn minst haalbaar leek.

Sinds de start van het project werden door de onderhandelingsteams reeds al de geselecteerde onbenutte bedrijfsgronden onderzocht met het oog op activering. Hiervan werd intussen 80ha (29%) geactiveerd en 93,3ha (34%) wordt beschouwd als een verantwoorde strategische reserve van bedrijven. Het overige deel van de reeds onderzochte bedrijfskavels is momenteel ofwel geblokkeerd (52,4ha, 19%), of kan bestempeld worden als ‘niet-activeerbaar’ omwille van beleidsredenen, herbestemmingen of stedenbouwkundige voorschriften (= gedwongen reserve) (47,7ha,16%).
Deze resultaten tonen aan dat het initiatief ‘Onderhandelingsteams Onbenutte Bedrijfsgronden’ erg zinvol is. De toenemende aandacht voor het thema bij zowel besturen als private marktpartijen is een positieve ontwikkeling. In 2012 wil de POM West-Vlaanderen samen met de intercommunales wvi en Leiedal de inspanningen om onbenutte bedrijfsgronden te activeren verder verhogen.