Nood aan 72 hectare voor watergebonden bedrijventerreinen tegen 2025

Cijfers uit de studie Transport Bis tonen aan dat er tegen 2025 door de stijging van watergebonden goederenstromen in West-Vlaanderen een bijkomende nood aan ongeveer 72 hectare voor bedrijventerreinen gelegen aan water zal zijn. De POM West-Vlaanderen wil samen met de Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en de intercommunales WVI en Leiedal werk maken van een gedragen strategie om het aanbod aan watergebonden bedrijventerreinen op te krikken zodat de opportuniteiten voor de binnenvaart in West-Vlaanderen verzilverd kunnen worden.

Om de logistieke en industriële slagkracht van West-Vlaanderen te behouden, is het een basisvoorwaarde om over voldoende beschikbare (watergebonden) bedrijventerreinen te beschikken om aan de behoefte te kunnen voldoen. Voor West-Vlaanderen alleen al wordt tegen 2025 een groei van 6,8% verwacht ten opzichte van het huidige volume aan geladen en geloste goederenstromen via de binnenvaart. Dit betekent een geconsolideerde groei van maar liefst 7,2 miljoen ton voor de West-Vlaamse productie- en distributiecentra.

Rekening houdend met de toenemende drukte op de (West-)Vlaamse autowegen en het strategische belang van een vlotte ontsluiting van de (West-)Vlaamse havens, maar vooral ook vanuit de economische én maatschappelijke noodzaak tot verduurzaming van transport, is er absoluut behoefte aan alternatieve transportmodi om deze groei te kunnen ondervangen. De binnenvaart biedt hier ontegensprekelijke mogelijkheden en kansen. Maar dit betekent wel dat er in West-Vlaanderen voldoende ruimte moet zijn voor (de verdere groei van) binnenvaartterminals en watergebonden bedrijventerreinen.

Uit de studie blijkt dat er voor West-Vlaanderen een bijkomende vraag is naar ruimte voor watergebonden bedrijvigheid variërend tussen 99ha en 104ha. De beschikbare voorraad aan die bedrijventerreinen is beperkt tot 31,8 ha. Concreet betekent dit voor West-Vlaanderen een bijkomende vraag naar ruimte voor watergebonden bedrijvigheid van ongeveer 72 hectaren. De confrontatie van vraag- en aanbodzijde toont aan dat er van de 903,6 ha aan potentieel watergebonden bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, slechts 210,9 ha ingevuld is door bedrijven die effectief gebruik maken van de waterweg voor het transport van goederen over water. M.a.w.: slechts 23% van het totale aanbod aan watergebonden bedrijventerreinen gebruikt die bestemming als functionele troef.

Met (de studie) Transport Bis formuleren de POM West‑Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en de intercommunales WVI en Leiedal een heldere visie op de verdere valorisatie van de waterwegen en watergebonden ruimte. Met bijzondere aandacht voor de kansen die het project Seine Schelde in de toekomst biedt voor West-Vlaanderen, en bij uitbreiding Vlaanderen, is het namelijk van groot belang een gedragen strategie te ontwikkelen.

De studienamiddag ‘Ruimte met Toekomst: een doordachte strategie’ van 23 november jl. was een eerste stap richting de verdere ontwikkeling van dergelijke gedragen ruimtelijk-economische strategie rond watergebonden bedrijvigheid in West-Vlaanderen. "Een doorgedreven samenwerking is een minimale randvoorwaarde om West-Vlaanderen kansrijk en succesvol te kunnen laten inspelen op de opportuniteiten van een grootschalig project als Seine Schelde”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen. “Deze samenwerking kan zich focussen op een actiever grondenbeleid door volop in te zetten op de activering van sturende instrumenten als het voorkooprecht van de Vlaamse Waterweg nv, het aanscherpen van het respectievelijke (watergebonden) grondenbeleid van de intercommunales Leiedal en WVI en het verder monitoren van vraag en aanbod via de Ruimtemonitor van de POM West-Vlaanderen. Daarnaast is het van cruciaal belang dat huidige en toekomstige West-Vlaamse overslagplatformen maximaal benut en gevaloriseerd worden.”

Door verschillende sturings- en monitoringsinstrumenten op deze manier in te zetten, kunnen de projectpartners ervoor zorgen dat hun visie op de ruimtelijke ontwikkeling van West-Vlaanderen volledig in lijn ligt en blijft met het overkoepelende (in ontwikkeling zijnde) Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, én dus met de huidige en toekomstige ambities van de Vlaamse overheid ter zake.

Raadpleeg hier de volledige studie Transport Bis

Vlnr: Lode Vanden Bussche, Stephaan Barbery, Frank Serpentier, Pieter-Jan Lijnen, Els T’ Kindt, Jan Mulders, Arne Allosserie, Kris Declercq en Jean de Bethune