ManuREsource – eerste internationaal wetenschappelijk congres rond mest in Vlaanderen

Verschillende regio’s binnen en buiten de EU worden geconfronteerd met mestoverschotten door de aanwezigheid van niet-grondgebonden intensieve veehouderij. Enkele lidstaten stelden reeds actieplannen op om met deze overschotten om te gaan, in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn. Mestverwerking is één van de mogelijke acties die kunnen worden ondernomen om de overschotten te reduceren en te beheren.

Door haar uitgebreide praktijkervaring met mestverwerking is Vlaanderen de ultieme locatie voor een internationaal congres omtrent dit thema. Een hele resem technieken passeerden in Vlaanderen reeds de revue, sommige waren succesvol en worden nog steeds geïmplementeerd, andere bleken economisch of technisch niet haalbaar te zijn. We constateren dat verschillende internationale onderzoeksinstituten zich de laatste jaren toeleggen op de mestproblematiek en innovatieve technieken ontwikkelen, met een sterke focus op energieproductie of nutriëntrecuperatie. Het congres beoogt dan ook de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de lidstaten, en is het ideale netwerkmoment om de verschillende experts in de sector te ontmoeten.
Daarnaast stellen we vast dat nieuwe technieken ook nieuwe eindproducten met zich meebrengen, die vaak niet meer éénduidig als dierlijke mest te definiëren zijn. Bij vergisting gaan er in het verwerkingsproces afvalstoffen en agrarische reststromen mee. Bij de nieuwste verwerkingstechnieken wordt de mest geraffineerd tot stikstof-, kali- of fosforconcentraten, die qua samenstelling meer naar een minerale dan naar een dierlijke meststof neigen. Deze evolutie zorgt ervoor dat er op wetgevend vlak, zowel Europees als nationaal, heel wat werk voor de boeg is om aan deze eindproducten het meest passende statuut toe te kennen. Dit is cruciaal om innovatieve technieken met een sterk gereduceerde milieu-impact op praktijkschaal te kunnen implementeren.

Eerste internationale congres rond mest en mestverwerking

ManuResource, het eerste internationale congres rond mest en mestverwerking, georganiseerd in Vlaanderen, gaat dieper in op alle thema’s die actueel zijn in de sector, zowel op het vlak van beleidsmaatregelen om mestoverschotten tegen te gaan, best beschikbare technieken om mest te be- of verwerken, als de onzekerheid omtrent het statuut van de nieuwe eindproducten.
De verschillende luiken in het programma zijn:

  • Nationale aanpak van het mestoverschot + statuut van de eindproducten na verwerking – verschillen tussen de lidstaten (paneldebat met vertegenwoordigers uit Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië en België)
  • Bemestende waarde van bewerkte en verwerkte mest
  • Economische analyse van be- en verwerkingstechnieken, marketing en kwaliteitsborging van eindproducten
  • Energieproductie uit mest
  • Nutriëntrecuperatie uit mest en digestaat
  • Innovaties in mestbewerking en –verwerking
  • Milieukundige analyse van be- en verwerkingstechnieken

Het organiserend comité

Initiatiefnemer van het congres is het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM vzw), dat in 1996 het licht zag en in Vlaanderen fungeert als platform tussen de overheid en de mestverwerkingssector. Het VCM organiseert overleg tussen beide, adviseert de overheid bij het uitwerken van het mestbeleid en informeert alle betrokkenen door het verlenen van onafhankelijk eerstelijnsadvies. In haar hoedanigheid als kenniscentrum, met bijzondere focus op het recupereren van nutriënten uit mest, organiseert zij dit congres.
Mede-organisatoren zijn de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, die in 1996 mee aan de wieg van het VCM stond, de vakgroep Ecochem van de Universiteit van Gent, die zeer sterk inzet op het onderzoek rond het sluiten van nutriëntcycli en tenslotte Inagro, het West-Vlaams proefcentrum voor de land- en tuinbouw, met een sterke focus op innovatie en duurzame bemestingsstrategieën. 

Meer info, het volledige programma en inschrijven kan via www.manuresource2013.org