Conjunctuurnota

Analyse van het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen

 De West-Vlaamse ondernemers hebben momenteel te weinig vertrouwen in de economie. De daling van de brutowaarden van de synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen illustreert dit. Vooral de verwerkende nijverheid en de dienstverlening aan bedrijven delen het wantrouwen. In de ruwbouwsector en in de handel zijn de toekomstverwachtingen iets beter.

 Figuur 1: Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

 

BRON: NBB, Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.

 Dat de West-Vlaamse conjunctuur nog niet aan relance toe is, komt ook tot uiting in de evolutie van de diverse geanalyseerde sociaaleconomische indicatoren. Alhoewel de evoluties niet uitgesproken negatief zijn, kan ook geen eensluidend positief verhaal gebracht worden.

 De West-Vlaamse arbeidsmarktindicatoren evolueren niet gunstig. Het aantal mannelijke werklozen en het aantal jeugdwerklozen stijgen het meest op jaarbasis [2 Enkel het aantal werklozen van 50 jaar en ouder neemt af. Ook de tijdelijke werkloosheid blijft toenemen op jaarbasis2. Positief is dat de VDAB in oktober voor het eerst sinds januari 2012 meer vacatures ontving op jaarbasis en dat de krapte op de arbeidsmarkt in de loop van 2012 iets kleiner werd dan in 2011.

Ook de indicatoren die het producentenvertrouwen weerspiegelen bevestigen de twijfel. Zoals al aangegeven wordt in 2012 meer gebruik gemaakt van de tijdelijke werkloosheidsmaatregel. De omzet van de grote ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen steeg bruto wel, maar onvoldoende om ook in netto-termen van een toename te kunnen spreken. De investeringen stegen in de eerste helft van 2012 sterker dan de omzet. De nominale waarde van de uitvoer daalde.  Vanaf maart 2012 daalde het aantal starters. Het aantal faillissementen ligt tot nu toe hoger in 2012 dan in dezelfde periode in 2011. De impact van de faillissementen en de collectieve sluitingen in termen van verloren jobs is tot nu toe in 2012 evenwel niet groter dan in 2011.

Bij de indicatoren van het consumentenvertrouwen zien we een lichtpuntje. Eerder in de analyse zagen we al dat de ondernemers in de ruwbouwsector in West-Vlaanderen nog relatief hoopvol gestemd zijn. De West-Vlaamse bouwmarkt boerde in 2012 beter dan in 2011. Er waren tot nu toe in 2012 aanzienlijk meer vergunde nieuwbouwwoningen en ook het aantal effectief begonnen nieuwbouwwoningen is duidelijk groter.  Het aantal vergunde renovatiewoningen bleef op hetzelfde peil. De omzet in de kleinhandel steeg iets meer dan de totale omzet in West-Vlaanderen. Het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens viel in 2012 wel heel sterk terug.

 In deze conjunctuuranalyse vergeleken we de West-Vlaamse evolutie ook met de evolutie in Vlaanderen. Samengevat bleek dat de evolutie van de West-Vlaamse sociaaleconomische indicatoren niet systematisch beter of slechter is dan in het Vlaamse Gewest. Zo was de evolutie van de totale werkloosheid en het aantal werklozen 50-plussers duidelijk gunstiger in West-Vlaanderen, net als de evolutie van de tijdelijke werkloosheid, het aantal vergunde en begonnen nieuwbouwwoningen en het aantal faillissementen en verloren gegane jobs. De nominale waarde van de uitvoer daalde in West-Vlaanderen iets minder sterk dan in Vlaanderen. Andere indicatoren zoals de jeugdwerkloosheid, de investeringen, de omzet in de kleinhandel en het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens evolueerden dan weer een stuk gunstiger in het Vlaamse Gewest. Inzake het aantal openstaande en ontvangen vacatures, het aantal vergunde renovatiewoningen, de omzet en het aantal starters deed het Vlaamse Gewest het iets beter dan West-Vlaanderen.

 De volledige analyse kunt u terugvinden op de website www.pomwvl.be.[1] Opmaak november 2012

[2] Weliswaar deels door een gewijzigde registratie van interimarbeid, zie uitgebreide conjunctuurnota.