48.550 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen in West-Vlaanderen in 2014

Jaarlijks inventariseert de POM West-Vlaanderen het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. Als nieuwe voorstellingswijze hanteert de POM de participatieladder. In zes treden geeft dit de participatie weer van jongeren, volwassenen en ouderen tussen 18 – 65 jaar aan de arbeidsmarkt en/of samenleving.
Uit de inventarisatie blijkt dat in 2014 West-Vlaanderen  48.550 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen telt. Dit betekent in verhouding 12% van alle West-Vlaamse bezoldigde arbeidsplaatsen. Ondanks de onzekere beleidskaders binnen het Vlaamse regeerakkoord, nog altijd een stijging met 7% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Naast competentieversterking voor de werkzoekende/werknemer, is er in West-Vlaanderen ook aandacht voor innovatieve arbeidsorganisaties én werkbaar(der) werk, gezien de grote uitval aan talent bij de vele langdurige zieken.

Enkele cijfers

  • In 2014 telde West-Vlaanderen 34.588 niet-werkende werkzoekenden (nwwz).
  • Van alle categorieën kansengroepen (nwwz) die het extra moeilijk hebben om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, maken de laaggeschoolden veruit de grootste groep uit (16.867 nwwz).  
  • In 2014 werden in totaal 48.550 personen uit de kansengroepen dankzij één of andere tewerkstellings- en of participatiemaatregel geactiveerd in West-Vlaanderen (zie figuur 1). Dit betekent in verhouding 12% van alle bezoldigde arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen, dit is iets meer dan gemiddeld in Vlaanderen (11,1%).
  • 41.692 personen of 1 op 10 van alle loontrekkenden in West-Vlaanderen oefenen een betaalde job uit met een persoonsgebonden ondersteuning.

Figuur 1: Tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen, 2014.

Bron: diverse, verwerking: POM West-Vlaanderen

Beleidskaders

Alle tewerkstellings- en activeringsmaatregelen zijn op vandaag onderhevig aan Vlaamse beleidswijzigingen. Dit maakt de activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt er niet gemakkelijker op. Toch is de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen tussen 2013 en 2014 toegenomen met 3.158 personen of +7%.

Met nog steeds een aandeel van 20% in de Vlaamse activeringscijfers voor kansengroepen speelt West-Vlaanderen een prominente rol. Zo zetten de diverse sociale-economieorganisaties, reguliere bedrijven en kennis- en begeleidingsinstanties zich actief in voor de tewerkstelling en participatie van kansengroepen. Ze worden hierin sterk ondersteund door de Provincie en de POM West-Vlaanderen, via de samenwerkingsovereenkomsten met 4Werk, de Activiteiten coöperatieve Starterslabo, de vzw STAM, het opzetten van proeftuinen rond toegepaste technologische innovatie op de werkvloeren van de maatwerkbedrijven, het onderzoek naar de verankeringswaarde van de maatwerkbedrijven en arbeidszorginitiatieven binnen de West-Vlaamse economie ….

Deze prioritaire aandacht voor de sociale economie in West-Vlaanderen kadert in West Deal, het strategisch economisch beleidsplan van de Provincie, met sterke focus op de groeikansen voor de West-Vlaamse economie, voor de sector sociale economie en de kansengroepen in het bijzonder.

Toekomstvisie: naar werkbare jobs voor iedereen

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76% te halen. De werkzaamheidsgraad in West-Vlaanderen (71,5%) is hoger dan deze in Vlaanderen maar zes jaar voor einddatum nog steeds 4,5%-punt lager dan de doelstelling die wordt nagestreefd door Vlaanderen.

Opmerkelijk is dat in 2014 in West-Vlaanderen 34.588 werklozen op zoek zijn naar een job, terwijl er aan de ‘actieve’ zijde van de arbeidsmarkt een uitval is van 31.316 loontrekkenden1 die al één jaar of langer arbeidsongeschikt zijn.

De verklaring voor steeds meer ziekte-uitval (+4,8% tussen 2013-2014 en +7,8% tussen 2014-2015) ligt deels bij het langer werken. Ook de arbeidsomstandigheden spelen vaak een rol: hoge werkdruk, de manier waarop het werk georganiseerd wordt …

Dit toont aan dat afstand tot de arbeidsmarkt niet enkel persoonsgebonden is, maar vaak ook een gebrek aan afstemming tussen mens en werkomgeving. Flexibiliteit en aansluiting vinden is een touwtje met twee uiteinden. (Te) vaak ligt de focus op het versterken van de competenties van de werkzoekenden, met hún afstand. Maar het kan evengoed andersom. Sensibiliserende initiatieven in Vlaanderen en in de provincie over ‘werkbaar werk’, innovatieve arbeidsorganisatie of sociale innovatie zijn er op gericht de werkomgeving dichter te brengen naar de werknemer/werkzoekenden. Ook maatwerkbedrijven zijn al decennialang het schoolvoorbeeld van hoe de job aanpassen aan de mens zowel voor de werkgever als voor de werknemer, een positieve en succesvolle ervaring kan zijn.

Info
De nieuwste editie ‘Tewerkstellings- en participatieplaatsen voor personen uit de kansengroepen in West-Vlaanderen, editie 2016’ vindt u met alle bijhorende documenten zoals infographic, annex beleid, … op  www.pomwvl.be/inventaris-sociale-economie.

Voor meer info kan u terecht bij de stafmedewerkers Sociale Economie (Ilse Van Houtteghem, T 050 140 176 en Rebekka Celis, T 050 140 175) en Data, Studie en Advies (Annelies Demeyere, 050 140 181).

--------------------

1 Werkenden en werklozen.