ambassadeurs

In de voorbije jaren heeft de provincie West-Vlaanderen  50 ondernemers als West-Vlaams Ambassadeur erkend.  Ondernemers die elk op hun manier geloven in West-Vlaanderen en in de ondernemersmentaliteit van de Provincie. Door zich als gedreven Provincie te positioneren kiest West-Vlaanderen ook duidelijk voor de kracht van dit ondernemerschap. Graag zou de provincie dit talent, verpersoonlijkt  in 50 West-Vlaamse Ambassadeurs, betrekken bij initiatieven die het economisch weefsel van de provincie helpen versterken, hetzij als getuige, hetzij als klankbord, hetzij als expert, hetzij als multiplicator.  Gezien de uitvoering van het provinciaal economisch beleid toevertrouwd wordt aan de POM is het in bovenstaand denkkader ook aangewezen dat de 50 Ambassadeurs bij voorrang nauwer betrokken worden in de diverse activiteiten van de POM West-Vlaanderen.

Menukaart

Als West-Vlaamse Ambassadeur legt de POM West-Vlaanderen u jaarlijks een economisch geïnspireerde menukaart voor. Op drie verschillende tijdstippen zal u een vast gerecht voorgeschoteld krijgen. Hierbij is vooral uw mening van belang. Daarbovenop kan u een keuze maken uit een waaier van andere gerechten waarvoor we een actieve participatie vragen.

Vaste gerechten

U zal driemaal gecontacteerd worden waarbij uw mening zal gevraagd worden over de volgende zaken:

Prospectief economisch onderzoek: enkele socio-economisch evoluties in West-Vlaanderen zullen aan u voorgelegd worden. U bepaalt welke evolutie door de POM West-Vlaanderen grondiger onderzocht dient te worden.

Multiplicator Economisch Forum: Jaarlijks wordt op het economisch forum van de POM West-Vlaanderen een actueel economisch thema uitgediept in debat met de genodigden. Wij toetsen het concept bij u af en vragen u om ook uw collega’s hierop uit te nodigen.

Multiplicator Innovatieraad: De POM West-Vlaanderen en het Innovatiecentrum West-Vlaanderen organiseren jaarlijks een innovatieraad waarop een brede groep van actoren uitgenodigd wordt die betrokken zijn bij het stimuleren en het aansturen van het innovatiegebeuren in West-Vlaanderen. Wij toetsen het concept bij u af en vragen u om ook uw collega’s hierop uit te nodigen.

KEUZEGERECHTEN:

Gelieve minimum 1 activiteit uit de 8 mogelijkheden te kiezen. Te gepasten tijde zal u meer informatie krijgen over de activiteit die u gekozen heeft.

NEEM EEN KLANKBORDFUNCTIE OP:

Logistiek Platform West-Vlaanderen: Neem deel aan dit tweejaarlijks West-Vlaams stakeholdersforum indien u op de hoogte wenst te blijven van de belangrijkste projecten en ontwikkelingen op het vlak van transport en logistiek en mee het provinciale beleid ter zake wil vorm geven.
Participeer in een klankbordgroep sociale modernisering en doelgroepenbeleid met focus op innovatieve arbeidsorganisatie, werknemerswelzijn, arbeidskwaliteit, non-discriminatiebeleid, competentiemanagement,…
Als ervaringsdeskundige wijst u op prioritaire aandachtspunten i.v.m. bepaalde thema’s die de ontwikkeling van een bedrijventerrein van de toekomst ondersteunen en de bestaande bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Thema’s hebben betrekking op intelligent ruimtegebruik, duurzame ontsluiting en slimme mobiliteit, bedrijventerreinmanagement, energie- en waterneutraliteit van het bedrijventerrein, interbedrijfssamenwerking, ecologische kwaliteit, collectieve diensten, welzijn en werkbaar werk, risicobeheersing en het stimuleren van een ondernemersvriendelijk klimaat.
Participeer in een denktank die adviseert hoe men bedrijven beter kan stimuleren en begeleiden naar een intern duurzaamheidsbeleid en bij de transitie naar een efficiente circulaire materialen-economie.

DRAAG EEN STEENTJE BIJ IN HET ONDERWIJS:

Zaai de eerste kiemen voor het ondernemerschap en geef een getuigenis in het basisonderwijs. Ga met een spelkoffer langs naar uw eigen oude school en leer de kinderen spelenderwijs de basis ondernemersbegrippen.
Enthousiasmeer de studenten van het laatstejaars basisonderwijs om hun technische capaciteiten aan te spreken en te kiezen voor een technische opleiding.
Geef een getuigenis aan studenten uit het hoger onderwijs (deelnemers van Small Business Projects) over uw vakgebied.

INFORMEER JONGE ONDERNEMERS:

Neem deel aan een infosessie voor ondernemers die gevestigd zijn in de startersinfrastructuren van de POM en de ambitie hebben om te groeien.